คำถามที่ถามกันบ่อย

วางรากฐานความรู้ ความสามารถเชิงธุรกิจคู่คุณธรรม สร้างทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเปิดโอกาสการทำงาน หรือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้หลากหลายคณะและสาขาวิชาตามความถนัดและสนใจของนักเรียน

ผู้สมัครกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเกรด 9 หรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ACC School of Commerce (Sathorn Campus) มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.พาณิชยกรรม) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ วุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ (Grammar, Comprehension) เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง ความยาว 5-10 บรรทัด หัวข้อ Myself หรือ Why I like to study at ACC ? ทดสอบทักษะการอ่านด้วยการอ่านบทความภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง หรือ นักเรียนมายื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและทะเบียน ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง ตามวันและเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครมาที่เบอร์โทรสาร 02-675-5083 หรือส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ info@acc.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้วติดใบสมัคร ใบ ปพ. 1 ที่แสดงเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงผลการเรียน และใบรับรองการเป็นนักเรีนจากสถานศึกษาเดิม หรือเอกสารที่บ่งบอกสถานะการเป็นนักเรียน ในกรณีกรอกใบสมัคร online สามารถพิมพ์มาล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลาในการกรอกเอกสารACC Business Prep School
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ