ACC Business Prep School - Assumption Commercial College -แผนการเรียน B Marketing Courses
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนการเรียน B
ACC Business Prep School
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด


ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1
20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 3
20200-1003 การขายเบื้องต้น 2
20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น 2
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0

ภปวช. 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2
20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1
20000-1601 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1
20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 2
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
20000-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 3
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0
ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2
20202-2001 การตลาดเบื้องต้น 3
20202-2006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3
20202-2102 การขายตรง 3
20202-2114 กฎหมายธุรกิจปลีกและขายตรง 2
20212-2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0

ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 4
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1
20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2
20001-1005 กฎหมายพาณิชย์ 2
20202-2004 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 3
20202-2002 การขายออนไลน์ 3
20202-2001 ศิลปะการขาย 3
20202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง 3
20212-2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0
ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 5
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20000-1210 ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 1
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2
20202-2003 การหาข้อมูลทางการตลาด 3
20202-2007 การจัดแสดงสินค้า 3
20202-2104 การบรรจุภัณฑ์ 2
20202-2110 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด 2
20202-8001 ฝึกงาน 4
20212-2004 การเขียนจดหมายโต้ตอบภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0

ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 6
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 1
20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2
20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2
20202-2005 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2
20202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2
20202-2105 ลูกค้าสัมพันธ์ 2
20212-2104 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย 2
20202-8501 โครงการ 4
20212-2008 ภาษาอังกฤษเพื่องานนำเสนอ 3
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ