ACC School History
ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Bro Rogation

ภราดาโรเกชั่น
ACC หรือโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เป็นโรงเรียนพาณิชย์ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล และเป็นพาณิชย์แห่งแรกที่สอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนในประเทศไทย ACC ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2481 ผู้ก่อตั้งคือ ภราดาโรเกชั่น ผู้จัดทำหลักสูตร และขอเปิดโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 อัสสัมชัญพาณิชย์ จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ และในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 4 ปี ซึ่งพัฒนาเป็นวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC หรือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ AU ในปัจจุบัน ด้วยประวัติอันยาวนานกว่า 80 ปี นี่คือความภูมิใจของ ACC และศิษย์เก่าที่บริหารงานในบริษัทชั้นนำ ตลอดจนเป็นเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างมากมายในปัจจุบันACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ