ACC Business Prep School - Assumption Commercial College - ปวส.บริหารธุรกิจ การตลาด
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ACC Business Prep School
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด


ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทางธุรกิจและสังคม 3
3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3
3202-2001 การจัดการขาย 3
3202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค 3
3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม 3
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0

ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3
3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 3
3000-1608 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 1
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3
3200-1002 หลักการจัดการ 3
3202-2003 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3
3202-2004 การส่ือสารการตลาด 3
3202-2102 การตลาดบริการ 3
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0
ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3
3200-1003 หลักการตลาด 3
3202-2005 การวิจัยการตลาด 3
3202-2006 กลยุทธ์การตลาด 3
3202-2103 /td> การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3
3202-8001 ฝึกงาน 4
3202-9005 เทคนิคการนําเสนอ 3
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0

ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 4
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3000-1606 การคิดอย่างเป็นระบบ 2
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3
3202-2007 การจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 3
3202-2105 การนําเข้าและการส่งออก 3
3202-8501 โครงการ 4
3202-9001 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ