ACC Business Prep School - Assumption Commercial College - Committee Board

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี

ผู้อำนวยการ


 

มิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ


มิสจุฑามาศ รัตนาคม

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


มิสกันยากร คุณเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อม

รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการACC Business Prep School
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ