ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยปี 1


PROGRAM A and PROGRAM C Class 1/1

Ms. Jane Galecia

ครูประจำชั้น

มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อม

ครูผู้ช่วย


PROGRAM B Class 1/2

Ms. Glendale Wilson

ครูประจำชั้น

มิสรุ่งนภา มีบุตรภักดี

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยปี 2


PROGRAM A Class 2/1

ม.ธัชชัย บำรุงชล

ครูประจำชั้น

Ms. Li  Mengxi

ครูผู้ช่วย


PROGRAM B Class 2/2

มิสพรทิพย์ สุภาพวงศ์ชัย

ครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยปี 3


PROGRAM A Class 3/1

MR. POMPEYO SAMANIEGO

ครูประจำชั้น

มิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์

ครูผู้ช่วย


PROGRAM A Class 3/2

Ms. Rosella JEsus Severo

ครูประจำชั้น

ม.กรพิพัฒน์ การุณยเลิศ

ครูผู้ช่วย


PROGRAM B Class 3/3

มิสณัฎสุดา เจริญเกียรติบวร

ครูประจำชั้น