ACC Business Prep School - Assumption Commercial College - แผนการเรียน A
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนการเรียน A
ACC Business Prep School
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด


ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1
2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 2
2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 2
2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 2
2202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 3
2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1
2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0

ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2
2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1
2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 1
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2
2001-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 2
2200-1005 การขายเบื้องต้น 2 2
2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 2
2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1
2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0
ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2000-1203 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1 1
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2
2202-2001 ศิลปะการขาย 3
2202-2005 การโฆษณา 3
2202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง 3
2202-2114 กฎหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรง 2
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2
2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน 1
2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0

ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 4
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2000-1204 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2 1
2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2
2202-2003 การดําเนินการธุรกิจขนาดย่อม 3
2202-2006 การส่งเสริมการขาย 3
2202-2113 การขายออนไลน์ 3
2202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3
2000-1215 ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม 1
2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ 2
2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0
ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 5
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2202-2202 การหาข้อมูลทางการตลาด 3
2202-2007 การจัดแสดงสินค้า 3
2201-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2
2202-2104 การบรรจุภัณฑ์ 2
2202-2108 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย 2
2202-8001 ฝึกงาน 4
2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 3
2000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5 0

ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 6
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2
2202-2004 การจัดจําหน่ายสินค้าและบริการ 3
2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2
2202-2105 ลูกค้าสัมพันธ์ 2
2202-8501 โครงการ 4
2202-1209 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ 1
2000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6 0
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ