ACC Alumini's Talk

ACC Alumni's Talk

พบปะเรียนรู้ประสบการณ์
จากศิษย์เก่ากับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ…


Alumni's Talk

พบปะเรียนรู้ประสบการณ์กับศิษย์เก่าฯนักธุรกิจ และผู้ประกอบการชั้นแนวหน้าที่หมุนเวียน มาถ่ายทอดเคล็ดไม่ลับของความสำเร็จทางธุรกิจ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและเพิ่มพูนความรู้ในการทำธุรกิจในอนาคต

Learn@Site
นักเรียนจะได้เปิดโลกทัศน์ในสถานที่ทำงานจริง เพื่อปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงาน พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาความสามารถสำหรับอนาคตในโลกธุรกิจ

มีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เรียนรู้ ณ สถานประกอบการ
  • แบ่งปันประสบการณ์โดยผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ
  • เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ
  • สร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ


Wrap-up
สรุปเนื้อหาความรู้โดยนักธุรกิจและผู้ประกอบการชั้นแนวหน้าที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อเสริมความเข้าใจในการนำความรู้จากตำราเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริง
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ