ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลแก่นักเรียนและให้โอวาทในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่นักเรียนได้รับรางวัลจากกีฬาหลายประเภท เป็นผลงานจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สัมมนาในหัวข้อ "การเตรียมการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 2559-2564" โดยเชิญ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรามาให้ความชัดเจนในแต่ละยุทธศาสตร์ การดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ การใช้เครื่องมือประเมินและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้ามีการทดสอบความรู้ของครูและครูสนับสนุน และอบรมโปรแกรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาหัวข้อ "การโปรแกรมสมองสู่ความสำเร็จ" โดย อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่่ 16

การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 เพื่อความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของโรงเรียนในเครือฯ ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นักกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นางสาวฉัฏพันษา ตั้งเศวตชัย ห้อง 2/1 ได้เหรียญทองจากกีฬาทุ่มน้ำหนักหญิง นายปีเตอร์ ฮอเวิร์ด สมิธ ห้อง 1/1 ได้เหรียญทองจากกีฬากระโดดสูงชาย นายภาวัต โสภณอภิกุล ห้อง 3/2 ได้เหรียญทองและถ้วยรางวัลจากกีฬาหมากล้อม รุ่น Low Kyu นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์และนายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ ห้อง 3/1 ได้เหรียญทองและถ้วยรางวัลจากกีฬาหมากล้อม รุ่น Open นางสาวปราณิสา เดชธนสุวรรณ ห้อง 1/3 ได้เหรียญเงินจากกีฬากระโดดสูงหญิง นายตะวัน โอคาว่า ห้อง 3/1 ได้เหรียญเงินจากกรีฑา วิ่ง 1500 เมตรชาย และนางสาวภัทรวดี พฤกษ์ชาติดิลก ห้อง 1/1 ได้เหรียญเงินจากกีฬากระโดดไกลหญิง นักกีฬาของโรงเรียนทำกันอย่างเต็มที่แล้วทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ACC Walk & Run 2018

คณะกรรมการจัดงาน ACC Walk & Run 2018 ฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประชุมกันในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน การประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อให้งาน ACC Walk & Run 2018 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 มีความพร้อม สมบูรณ์มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078