ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2561

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11 ท่านผู้อำนวยการกล่าวถึงความสำเร็จเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ การเตรียมงาน ACC WALK&RUN 2018 ที่จะมาถึงในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 การจัดเตรียมแผนงาน งบประมาณประจำปีการศึกษา 2562 การใช้อาคารสถานที่เพื่อทำกิจกรรมของโรงเรียนหรือจากภายนอก ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมมนาพิเศษ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษโอกาสฉลองโรงเรียนครบ 80 ปี ในหัวข้อ "แนะแนวจับใจ เด็กไทยยุค 4.0" โดยเชิญคุณครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งในช่วยเช้า รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ให้แง่คิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบัน การสร้างความเข้มแข็งจากครอบครัว และการเยียวยาช่วยเหลือเด็กจากสภาพสังคมในลักษณะต่างๆ พักกลางวันรับประทานอาหารร่วมกัน และในช่วงบ่ายคุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ผู้บริหารไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น(ประเทศไทย) ตัวแทนป้ามลจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกให้ข้อมูล วิธีการดูแล แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ลดปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ และจัด Workshop ในหัวข้อวิชาชีวิต โดยให้แสดงความคิดเห็น ความห่วงใยในเรื่องต่างๆ และแนวทางการดูแลเด็ก ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 8.30 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การแข่งขันหมากล้อมในวันวิชาการที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักและโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ การแข่งขันดนตรีในวันวิชาการที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ การแข่งขันการจัดบอร์ดความรู้ประเพณีลอยกระทง และการเข้าร่วมกิจกรรมงานกาลาของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

ACC Family Bowling 2018 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC Family Bowling 2018" โดยเชิญผู้ปกครองและนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และรายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเพื่อนครู ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ SF Strike Bowl สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 7 เวลา 8.00 - 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ