ข่าวและกิจกรรม

วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 และกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1/2561 ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 รับฟังวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารจัดการจากท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และฟังแผนการจัดการเรียนการสอนจากมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รวมถึงรับผลสอบของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช หลังจากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 13.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลแก่นักเรียนและให้โอวาทในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่นักเรียนได้รับรางวัลจากกีฬาหลายประเภท เป็นผลงานจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สัมมนาในหัวข้อ "การเตรียมการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 2559-2564" โดยเชิญ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรามาให้ความชัดเจนในแต่ละยุทธศาสตร์ การดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ การใช้เครื่องมือประเมินและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้ามีการทดสอบความรู้ของครูและครูสนับสนุน และอบรมโปรแกรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาหัวข้อ "การโปรแกรมสมองสู่ความสำเร็จ" โดย อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่่ 16

การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 เพื่อความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของโรงเรียนในเครือฯ ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นักกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นางสาวฉัฏพันษา ตั้งเศวตชัย ห้อง 2/1 ได้เหรียญทองจากกีฬาทุ่มน้ำหนักหญิง นายปีเตอร์ ฮอเวิร์ด สมิธ ห้อง 1/1 ได้เหรียญทองจากกีฬากระโดดสูงชาย นายภาวัต โสภณอภิกุล ห้อง 3/2 ได้เหรียญทองและถ้วยรางวัลจากกีฬาหมากล้อม รุ่น Low Kyu นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์และนายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ ห้อง 3/1 ได้เหรียญทองและถ้วยรางวัลจากกีฬาหมากล้อม รุ่น Open นางสาวปราณิสา เดชธนสุวรรณ ห้อง 1/3 ได้เหรียญเงินจากกีฬากระโดดสูงหญิง นายตะวัน โอคาว่า ห้อง 3/1 ได้เหรียญเงินจากกรีฑา วิ่ง 1500 เมตรชาย และนางสาวภัทรวดี พฤกษ์ชาติดิลก ห้อง 1/1 ได้เหรียญเงินจากกีฬากระโดดไกลหญิง นักกีฬาของโรงเรียนทำกันอย่างเต็มที่แล้วทุกคน

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ