ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้นักเรียนชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการขายในวิชาโครงงานอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้งานอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจำหน่าย รวมทั้งการบริหารรายได้จากการจำหน่าย ในกิจกรรมครั้งนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน และเดินเยี่ยมชมพร้อมกับสั่งสินค้าของนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30-14.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมทักษะนักเรียนในวิชา English for Career Peparation

ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวิชา English for Career Peparation โดยเชิญวิทยากรจากองค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งอยู่ในโครงการเพื่อน เพื่อนและโครงการส่งเสริมอาชีพมาให้ความรู้พร้อมปฏิบัติ ฝึกทักษะการเตรียมพร้อมในการทำงาน ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนำนักเรียนไปที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน ล่องเรือเพื่อชมระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนและร่วมปลูกป่าชายเลน หลังจากนั้นได้สนุกสนานด้วยการเล่นน้ำและร่วมรับประทานอาหารกลางวันก่อนเดินทางกลับ ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้นักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 พร้อมคณะครูเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิเพื่อหาข้อมูล ความชอบและใช่ตัวเองในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ชมการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ทันสมัยและเป็นสากล ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078