ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียนแม่พระประจักษ์

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมออกให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ตามที่ทางโรงเรียนแม่พระประจักษ์ขอความอนุเคราะห์มา โดยสอนพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรของโรงเรียน และกิจกรรมสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันคัดตัวนักกีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ACC ที่ผ่านการคัดตัวนักกีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทการแข่งขันกีฬาหมากล้อม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร นางนวลเกมส์ เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง สมุทรปราการ ซึ่งผลปรากฏว่า นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ ห้อง 3/1 และ นายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ ห้อง 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทคู่ชาย นายชัชพิมุข วิถีพานิชย์ ห้อง 3/1 นายภาวัต โสภณอภิกุล ห้อง 3/2 และนายเศรษฐสิริ จันทบุรี ห้อง 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย ซึ่งนักกีฬาทั้ง 5 คนจะได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับชาติในช่วงเดือนกันยายนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการฝึกสมาธิ นั่งกรรมฐานให้ใจสงบนิ่ง สำหรับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมพิเศษให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี โดยนิมนต์ท่านพระครูโสภณสาระวิสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง มาให้แนวทางการทำสมาธิ ฝึกจิตให้นิ่งด้วยการนั่งกรรมฐาน ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

ฝ่ายวิชาการโดยงานอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ท่านนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30 - 11.30 น. (ท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต มีความศรัทธาอย่างยิ่งในการที่จะทำให้มนุษย์เป็นคนดี ช่วยเหลือผู้ที่น่าสงสารกว่าเรา ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว และท่านได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1977)

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078