ข่าวและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของแต่ละฝ่าย และหารือกันในเรื่องของหลักสูตร การเรียนการสอน และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียนแม่พระประจักษ์

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมออกให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ตามที่ทางโรงเรียนแม่พระประจักษ์ขอความอนุเคราะห์มา โดยสอนพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรของโรงเรียน และกิจกรรมสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันคัดตัวนักกีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ACC ที่ผ่านการคัดตัวนักกีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทการแข่งขันกีฬาหมากล้อม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร นางนวลเกมส์ เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง สมุทรปราการ ซึ่งผลปรากฏว่า นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ ห้อง 3/1 และ นายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ ห้อง 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทคู่ชาย นายชัชพิมุข วิถีพานิชย์ ห้อง 3/1 นายภาวัต โสภณอภิกุล ห้อง 3/2 และนายเศรษฐสิริ จันทบุรี ห้อง 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย ซึ่งนักกีฬาทั้ง 5 คนจะได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับชาติในช่วงเดือนกันยายนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการฝึกสมาธิ นั่งกรรมฐานให้ใจสงบนิ่ง สำหรับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมพิเศษให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี โดยนิมนต์ท่านพระครูโสภณสาระวิสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง มาให้แนวทางการทำสมาธิ ฝึกจิตให้นิ่งด้วยการนั่งกรรมฐาน ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ