ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยสำนักผู้อำนวยการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน สถานการณ์ปัจจุบันและการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย "เทศกาลลอยกระทง" ปี 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย "เทศกาลวันลอยกระทง" โดยจัดให้มีการประกวดกระทงสร้างสรรค์ ประกวดนายและนางนพมาศ และกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคน โอกาสนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการและนักเรียน ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต และโรจนารุณโภชนาคาร

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ หัวข้อ "Personality development for Students"

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลิกภาพ สร้างความพร้อมความมั่นใจให้กับตัวเอง เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Personality Development for Students" โดยคุณนันท์นภัทร เจิมจุติธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนางงาม ผู้จัดประกวดนางงามช่อง Maya Chanel และศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 46 มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ทักษะ พร้อมทั้งกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 เพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละวิชา ในวันที่ 19, 21 และ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078