ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมกราคม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนประจำเดือนมกราคม เพื่อให้โอวาท แง่คิด และสาระที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี โดยนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม นักเรียนชั้นปีที่ 1 วันอังคารที่ 9 มกราคม และนักเรียนชั้นปีที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ (PNA2) ร่วมกับโรงเรียนจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Maximize Your Talent"

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ (PNA2) ร่วมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในหัวข้อ "Maximize Your Talent" โดยเชิญคุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์ และทีมงานมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการร่วมงาน ประสานงานกับบุคคลลักษณะใดให้ได้ประสิทธิภาพของงานสูงสุด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up "กระบวนการผลิตสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Manufacturing)"

ฝ่ายวิชาการจัด Wrap Up ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยเชิญคุณสุเมธ เหล่าโมราพร มาให้ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องกระบวนการผลิต ในหัวข้อว่า "กระบวนการผลิตสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Manufacturing)" ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up "ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสด้านโลจิสติกส์ (Logistics)"

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap Up ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเชิญคุณวิเชียร ศรีมงคลกุล มาให้ความรู้ วิธีคิด และชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการประกอบการด้านโลจิสติกส์ ในหัวข้อ "ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสด้านโลจิสติกส์ (Logistics)" ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078