ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายการเงินและบัญชีจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการรับรองจำนวนนักเรียน และจัดสรรเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธาน มีผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนครูเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงนโยบาย กำชับถึงมาตรการการดูแลป้องกันโรคโควิด-19 และการดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 นี้ ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนองานของแต่ละฝ่าย รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันจันทร์ที่่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเลือกประธานและรองประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำ ให้เป็นตัวแทนเข้ามาบริหารจัดการร่วมกับโรงเรียน นอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้เลือกเข้าชมรมตามความสนใจ ความถนัดเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมครูรหัสเพื่อการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 12.40-14.45 น. ณ โรงอาหารโรจนารุณ ชั้น 1 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้รับเกียรติจาก ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตวนอู่ (เทศกาลบ๊ะจ่าง) มีกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม พับกระดาษ โดยจัดในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ณ โรงอาหารโรจณารุณ ชั้น 1 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078