ข่าวและกิจกรรม

คณะครูเข้าร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาอุทิศแด่ ภราดา อันตน อรุณ เมธเศรษฐ

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาอุทิศแด่ ภราดา อันตน อรุณ เมธเศรษฐ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ด้วยความเคารพรักและอาลัยในคุณงามความดี ความรักความเมตตาของท่าน ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 18.30-19.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

การแสดงดนตรีของนักเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนฝ่ายวิชาการ นำนักเรียนชมรมดนตรีพร้อมครูผู้ดูแลเข้าไปจัดแสดงดนตรีในโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี รวมถึงให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมได้ร่วมแสดงความสามารถทางดนตรี และร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสุขและสนุกสนาน โดยได้รับการสนับสนุนจากภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 11.15-12.50 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2565

ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการต่างๆ พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 รวมถึงกิจกรรมที่จะจัดในวันนั้น การสอบปลายภาคของนักเรียน การบริหารจัดการภายในโรงเรียน และการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15.20-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565 แบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด-19 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการได้ให้นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการอธิบายถึงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 พร้อมกับส่งผลการวัดผลประเมินผลไปให้กับผู้ปกครองทางเมล์ ต่อจากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานในการประชุม มีดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษยเก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.45-11.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ