ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2565

ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเรื่องสถานศึกษาต้องปลอดยาเสพติดโดยให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและสภาการศึกษาคาทอลิก การบริหารจัดการและดูแลนักเรียนในช่วงโควิด-19 ต้องสวมแมสตลอด ตรวจ ATK ทุกอาทิตย์ และอื่นๆ ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอของหัวหน้าฝ่ายในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการสอบกลางภาค ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 และฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ (นักบุญเปโตร) ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี โดยมีภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ภราดาจำรัส แก้วอำคา หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ภราดาครรชิต สีสาวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คุณอัครปรมันฆ นวอมราฐธิบดี ผู้แทนคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและประธานมูลนิธิโรเกชั่นพร้อมคณะกรรมการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์พร้อมคณะกรรมการ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด คุุณเจริญ อุษณาจิตต์ รองประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณชาญชัย ลีลาวัฒนสุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพฯ ฝ่ายไทย คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการ นักเรียน แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต (หลังเสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหาร)

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายการเงินและบัญชีจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการรับรองจำนวนนักเรียน และจัดสรรเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธาน มีผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนครูเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงนโยบาย กำชับถึงมาตรการการดูแลป้องกันโรคโควิด-19 และการดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 นี้ ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนองานของแต่ละฝ่าย รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันจันทร์ที่่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ