ข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนาแผนการสอน"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การพัฒนาแผนการสอน" โดยเชิญมิสนฤมล น้อยอิ่ม หนึ่งในคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลมาให้ความรู้ แนวทางการจัดทำแผนการสอน และรูปแบบการพัฒนาแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1/2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดประชุมบุคลากร โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการให้นโยบาย แผนการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 ต่อจากนั้นหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายได้แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและที่จะดำเนินการต่อไปในปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การสัมมนาบุคลากร หัวข้อ "Personality Development for Teachers"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดสัมมนาให้กับบุคลากรหัวข้อ "Personality Development for Teachers" โดยเรียนเชิญภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในการสัมมนาและให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว พร้อมกับให้ข้อมูลในการดำเนินการของมูลนิธิฯ ในปีการศึกษา 2565 ต่อจากนั้นคุณนันท์นภัทร เจิมจุติธรรม Contest Expert & Personality Trainer ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 46 ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมบุคลิกภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับ Mind-set ให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาร่วมให้ความรู้ ทักษะการปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ดียิ่งๆขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2565

ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายของทางคณะเซนต์คาเบรียลในเรื่องต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนแบบ On site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ