ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2565

ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายของทางคณะเซนต์คาเบรียลในเรื่องต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนแบบ On site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นปีที่ 2

มิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการชี้แจงถึงความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการฝึกงานภาคฤดูร้อน การเตรียมความพร้อมและข้อควรปฏิบัติของการฝึกงานในสถานประกอบการแก่นักเรียนชั้นปีที่ 2 รวมถึงการดูแล ระวังตัวเองอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีอำลาและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย์เฉลิม สุวรรณคณารักษ์ เป็นผู้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู็อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู ผูกข้อมือและอวยพรให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ ต่อจากนั้นน้องปี 1 และน้องปี 2 จัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่อย่างซาบซึ้งและประทับใจ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคุณพ่อสุนัย สุขชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ เป็นประธานทางศาสนา ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน มีภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอัครปรมันฆ นวอมราฐธิบดี ตัวแทนคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมฯ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-10.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ