ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือมาตรการต่างๆ หากมีการมาเรียนที่โรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การรักษาความสะอาดและการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ภายในโรงเรียน และการนำเสนอการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Active Learning with iPad"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับคุณปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดจำหน่ายค้าปลีกผลิตภัณฑ์ของ Apple จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในหัวข้อ "Active Learning with iPad" โดยมีคุณพีรพล เบนฮามัด Apple Professional Learning Specialist จาก Apple South Asia (Thailand) Company Limited เป็นวิทยากรร่วมกับคุณปภาวี วิชชุปรีชาและทีมงานจากบริษัทคอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งานด้านเทคโนโลยีของครูและเจ้าหน้าที่ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด-19 การสร้างความมั่นใจและวางใจให้กับผู้ปกครองในการดูแล ป้องกันนักเรียนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และการดำเนินการด้านอื่นๆ ของแต่ละฝ่ายในวันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนใหม่ชุดแรก ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดพบนักเรียนใหม่ชุดแรกประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อชี้แจงการเรียนการสอนและตารางเรียน Intensive แบบออนไลน์ด้วยความเป็นห่วงและร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากสถานการณ์ปัจจุบัน ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078