ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และ ปวส.ระบบทวิภาคี ด้านการดูแลป้องกันอย่างเข้มข้นและเข้มงวดในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการนำเสนอของฝ่ายต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2564

การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทราบการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางเรียนของฝ่ายวิชาการ การดูแลและป้องกันตามมาตรการด้านสาธารณสุข การดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากรทุกคนและมาตรการเข้มงวดหากมีการเรียนการสอนตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือมาตรการต่างๆ หากมีการมาเรียนที่โรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การรักษาความสะอาดและการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ภายในโรงเรียน และการนำเสนอการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับคุณปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดจำหน่ายค้าปลีกผลิตภัณฑ์ของ Apple จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในหัวข้อ "Active Learning with iPad" โดยมีคุณพีรพล เบนฮามัด Apple Professional Learning Specialist จาก Apple South Asia (Thailand) Company Limited เป็นวิทยากรร่วมกับคุณปภาวี วิชชุปรีชาและทีมงานจากบริษัทคอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งานด้านเทคโนโลยีของครูและเจ้าหน้าที่ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ