ข่าวและกิจกรรม

งานเลี้ยงฉลองสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานเลี้ยงฉลองสำเร็จการศึกษา "ACC 80 Fancy Night 2021" ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 โดยมีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอัครปรมันฆ นวอมราฐธิบดี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 3 ผู้แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติรวมถึงคณะครูอาจารย์เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีและเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-21.30 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง Silom Ballroom โรงแรม Holiday Inn Bangkok

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2563

การประชุมครูประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2563 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งเรื่องน่ายินดีในการบวชตลอดชีพของภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวส.ระบบทวิภาคี การร่วมงาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 และการขอบคุณของฝ่ายต่างๆ ที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดปีการศึกษา ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน การกล่าวอำลาของพนักงานเกษียณและการจับฉลากรับรางวัลในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-13.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชัั้น 2 และห้องอาหารโรจนารุณ อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจความพร้อมการขอขยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. ระบบทวิภาคี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ระบบทวิภาคี) โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงค์ คุณไพรัตน์ พรมมา คุณณัฐฏ์ชรินทร์ ป้อมประกาย คุณวนิดา แอนนัส คุณธิดารัตน์ แร่ทอง และคณะกรรมการจากสำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล คุณไพรัตน์ เป็นสุขมาร่วมตรวจความพร้อมด้านสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องเกียรติยศ (Hall of Fame) ของโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลานักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์เฉลิม สุวรรณคณารักษ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาณัฎธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ผูกข้อมือและอวยพรให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ ต่อจากนั้นน้องปี 1 และน้องปี 2 จัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่อย่างซาบซึ้งและประทับใจ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ