ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าทางมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดจะจัดแข่งขันกอล์ฟโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ การประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมข้อมูลของหลักสูตร ปวส.ทวิภาคีให้ดี มีเอกสารประกอบหรืออื่นๆให้ครบถ้วน การทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ ในการใช้สถานที่ของโรงเรียน การจัดทำงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 และอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดมาโดยเฉพาะการจัด Open House ให้กับนักเรียนที่สนใจการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) การรับรองจำนวนนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องอื่นๆ เพื่อทราบ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป มีกิจกรรมสืบสานบ้านสีเขียวของพ่อ และภราดวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 7.00-10.00 น. ณ St.Mary's Square

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมแสดงความเป็นห่วงในสถานการณ์ปัจจุบัน กำชับให้ครูดูแลนักเรียนให้ดี ทำความเข้าใจและให้เหตุผลในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม การประเมินตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2559-2564 ของทุกฝ่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การจัดทำงบประมาณประจำปีจะต้องใช้ตามความจำเป็น เน้นประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อจากนั้นเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบและเรื่องแจ้งจากฝ่ายต่างๆ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078