ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนโอกาสเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี โอกาสเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้ข้อคิดแก่นักเรียนในเรื่องของการคบเพื่อนที่ดี รู้จักตักเตือน กล้าตำหนิ และช่วยเหลือ เกื้อกูล ส่งเสริมกันในการพัฒนาการเรียน พัฒนาศักยภาพชีวิตให้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-9.20 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Open House สำหรับนักเรียนระดับ ปวส. หลักสูตรทวิภาคี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด Open House ให้กับนักเรียนระดับ ปวส. หลักสูตรทวิภาคี โดยประสานกับทีมงานของสำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างบรรยากาศความเป็นเพื่อน พี่น้อง เกิดความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนไปพร้อมๆ กับร่วมชมสถานที่ภายในโรงเรียน รวมถึงร่วมสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคน ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส) ในระบบทวิภาคี โดยมีสักขีพยานร่วมลงนาม คุณพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ รวมถึงคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมแจ้งเรื่องการร่วมงานฉลองบราเดอร์อาจิณ เต่งตระกูลบวชครบ 50 ปี และบราเดอร์วีรยุทธ์ บุญพราหมณ์บวชครบ 25 ปี และคณะบราเดอร์ที่ทำงานด้านการศึกษามานานเกือบ 200 ปี การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้และการสืบสานวัฒนธรรม แจ้งให้ทราบถึงการอบรมการพัฒนาหลักสูครของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อจัดการศึกษา การสอบปลายภาคของนักเรียน การสื่อสารภายในองค์กรและการประเมินบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบและเรื่องอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078