ข่าวและกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นประธานทางศาสนา โอกาสนี้ภราดาณัฎธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 27 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 43 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอัครปรมันฆ นวอมราฐธิบดี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 3 ผู้แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รวมถึงคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมุฑิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมุฑิตาจิตให้กับครูและพนักงานเกษียณ โดยปีการศึกษา 2563 มีคุณครูเกษียณหนึ่งท่านคือ มาสเตอร์ธัชชัย บำรุงชน และพนักงานเกษียณ 2 ท่าน คือ นางสาวธนิต นางวงศ์ และนายประเสริฐ บุญยามา พิธีจัดอย่างสมเกียรติโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราณัฎธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเพื่ออำลา และขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมคนดีศรี เอซีซี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานอภิบาลร่วมกับงานกิจการนักเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 โดยเรียนเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์มาเป็นประธานในพิธี และกิจกรรมคนดีศรีเอซีซี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนในการทำความดี ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และได้ให้ข้อคิดควรปฏิบัติแก่นักเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันในงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ได้แสดงออกในทักษะด้านต่างๆ รวมถึงการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน มีการแข่งขันพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ การแข่งขันผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขัน Spelling Bee Contest การแข่งขัน Business Quiz Participants และการประกวดโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเรียนเชิญภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยมาเป็นเกียรติมอบรางวัล ให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 8.15 น. ณ ลานหญ้าหน้าเสาธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ