ข่าวและกิจกรรม

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี เพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาของนักเรียนและให้นักเรียนได้ทราบถึงความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งนักเรียนได้เตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดี มีบรรยากาศของความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำสอบของทุกคน ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพลผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล และฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของ ภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประจำเทศกาลลอยกระทงและฮาโลวีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดรวม 2 กิจกรรมให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในเทศกาลลองกระทงและเทศกาลอาโลวีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึมซับและสีบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทยและของต่างชาติ รวมถึงได้ทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกทางด้านความคิดและวิธีการทำงานร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ของการชุมนุมและสถานการณ์ของโควิด-19 ขอให้ครูทุกคนช่วยกันดูแลนักเรียนให้ดี สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงต่างๆ การลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 การช่วยกันอย่างจริงจังในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม จากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละงาน แต่ละฝ่ายในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.45-18.00 น. ณ หัองสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078