ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย แต่ละกิจกรรมเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การดูแลนักเรียน การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเรื่องแจ้งจากฝ่ายต่างๆ ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมทีมงาน เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาหน้า โดยก่อนการเลือกตั้งมาสเตอร์นิมิต พฤฒิสัตยากูล คุณครูและศิษย์เก่าได้ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค เสรีภาพและการปฏิบัติต่อกันอย่างพี่น้อง หลังเลือกตั้งประธานนักเรียนเสร็จภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้โอวาท ข้อคิดควรปฏิบัติแก่นักเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงบ่าย)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 โดยในช่วงบ่ายมีการแข่งขันภาษาอังกฤษ (Spelling bee) มีการนำเสนอผลงานของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวิชา Project Work และการแข่งขันตอบคำถามทางด้านธุรกิจ มีการมอบรางวัลสำหรับการแข่งขันทุกรายการ ต่อจากนั้นภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการกล่าวปิดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงเช้า)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 โดยในช่วงเช้านักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ โดยร่วมกันเป็นทีม มีการจำหน่ายสินค้าของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวิชาโครงงานอาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการออกบูทของมหาวิทยาลัยในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ