ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมแสดงความเป็นห่วงในเรื่องการดูแลสุขภาพจากสภาวะอากาศ จากโรคโควิด-19 การแสดงออกทางด้านความคิด ต้องมีวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การจัดงานอย่างดีที่มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การเตรียมความพร้อมในการทำ MOU เรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) การประเมินการทำงานของบุคลากร และเรื่องเสนออื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีประชุมร่วมกับสำนักความร่วมมือของบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันก่อนจะทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยการประชุมมีในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การให้ความรู้เรื่อง "E-Donation" โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด ซึ่งมีคุณมัลลิกา ทองหล้า ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน คุณปริยาภัทร เล็กประยูร รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน คุณเสาวลักษณ์ โลหัชวาณิชย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุนมาให้ความรู้เรื่อง "E-Donation" ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการการรับบริจาคเพื่อการศึกษาของโรงเรียนฯ ขอขอบคุณคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการที่ให้การสนับสนุนและคุณพนิดา เทพกาญจนา ผู้บริหารบริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยภราดาวิหาร ศรีพาพล ผู้อำนวยการกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการและนักเรียนเข้าร่วมพิธีในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00-9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078