ข่าวและกิจกรรม

การบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษา ระบบ ทวิภาคี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และทีมงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่ได้ไปประชุมร่วมกับคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมประชุมด้วย และในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี" โดย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มาเป็นวิทยากร มีการประชุมพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ การดูแลสุขอนามัยของนักเรียนในการป้องกันโควิด-19 ต่อด้วยการนำเสนองานต่างๆ ของแต่ละงาน แต่ละฝ่าย ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.45-18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนในหัวข้อ "ชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนในหัวข้อ "ชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)" โดยเชิญคุณอาคม ทิมประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร พัฒนาระบบบริหารงานจราจรและเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยบูรพามาให้ความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันหมากล้อมให้กับนักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการติดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ผลการแข่งขันคือ ประเภทคู่ชาย นายอภิวัชร์ แย้มยี่สุ่น ห้อง 3/3 และนายวีรวิชญ์ บัณฑิตานุกูล ห้อง 3/1 ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัลเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร ประเภทคู่ผสม นางสาวศุภิสรา พงษ์รัตนกูล ห้อง 1/3 และนายณภัทร ปัทมินทร์ ห้อง 1/1 ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัลเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบรางวัลที่ได้รับจากแข่งขันให้กับนักเรียนเพื่อแสดงความยินดี เป็นขวัญกำลังใจ และให้โอวาทแก่นักเรียน ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 8.15 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078