ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนได้จัดการแข่งขัน "กีฬาสี รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการและภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมชมร่วมเชียร์ เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทำงานกันเป็นทีมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้เล่นกีฬาที่ชอบ ได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆ กับได้รู้ถึงคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยภาคเช้า เวลา 8.30-11.30 น. เป็นการแข่งขันแชร์บอลหญิง บาสเกตบอลชายและวอลเลย์บอลผสม ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบถึงการทำสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ ในการใช้สถานที่ของโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 นี้ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั้งในระดับ ปวช. ระดับ ปวส.ภาคปกติ และปวส.หลักสูตรทวิภาคี ต้องชี้แจงและอธิบายให้ผู้ปกครองทราบอย่างถูกต้องเป็นจริง เรื่องของทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ ของแต่ละฝ่ายแต่ละงานต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และมีการบันทึกให้เป็นปัจจุบัน การเป็นครูจะต้องมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ต่อจากนั้นเป็นการรายงานการดำเนินการต่างๆ ของแต่ละฝ่าย แต่ละงาน รวมถึงการแสดงความยินดีกับการแต่งงานของครูของเรา ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 15.45-17.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าทางมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดจะจัดแข่งขันกอล์ฟโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ การประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมข้อมูลของหลักสูตร ปวส.ทวิภาคีให้ดี มีเอกสารประกอบหรืออื่นๆให้ครบถ้วน การทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ ในการใช้สถานที่ของโรงเรียน การจัดทำงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 และอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดมาโดยเฉพาะการจัด Open House ให้กับนักเรียนที่สนใจการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) การรับรองจำนวนนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องอื่นๆ เพื่อทราบ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ