ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป มีกิจกรรมสืบสานบ้านสีเขียวของพ่อ และภราดวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 7.00-10.00 น. ณ St.Mary's Square

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมแสดงความเป็นห่วงในสถานการณ์ปัจจุบัน กำชับให้ครูดูแลนักเรียนให้ดี ทำความเข้าใจและให้เหตุผลในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม การประเมินตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2559-2564 ของทุกฝ่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การจัดทำงบประมาณประจำปีจะต้องใช้ตามความจำเป็น เน้นประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อจากนั้นเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบและเรื่องแจ้งจากฝ่ายต่างๆ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนโอกาสเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี โอกาสเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้ข้อคิดแก่นักเรียนในเรื่องของการคบเพื่อนที่ดี รู้จักตักเตือน กล้าตำหนิ และช่วยเหลือ เกื้อกูล ส่งเสริมกันในการพัฒนาการเรียน พัฒนาศักยภาพชีวิตให้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-9.20 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Open House สำหรับนักเรียนระดับ ปวส. หลักสูตรทวิภาคี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด Open House ให้กับนักเรียนระดับ ปวส. หลักสูตรทวิภาคี โดยประสานกับทีมงานของสำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างบรรยากาศความเป็นเพื่อน พี่น้อง เกิดความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนไปพร้อมๆ กับร่วมชมสถานที่ภายในโรงเรียน รวมถึงร่วมสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคน ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ