ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับศิษย์เก่าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับศิษย์เก่าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง สร้างร่างกายให้แข็งแรงเพื่อป้องกันโรคต่างๆ พร้อมการตรวจสุขภาพให้กับคณะครูและนักเรียน ในว้นพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม "วันสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม "วันสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" โดยเชิญผู้ปกครองรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับผลการเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการดูแลแก้ไขปัญหาของบุตรหลานทั้งในด้านความรู้ ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรม "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" โดยให้นักเรียนออกรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดรอบสองของไวรัสโควิด-19 พร้อมแจกหน้ากากผ้าของโรงเรียนให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบถึงการสูญเสียบุพการีของภราดาบางท่านในเครือมูลนิธิฯ และร่วมสวดภาวนาให้แก่ผู้ล่วงลับ การประชุมสัญจรของสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในวันที่ 19 กันยายน 2563 การเฝ้าระวังทั้งสถานการณ์ของโควิด-19 และการแสดงความคิดเห็น ความคิดต่างของนักเรียน รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.20-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078