ข่าวและกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 พร้อมกับการเปิดสอน Intensive Course

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ พร้อมกับให้โอวาท ให้กำลังใจนักเรียนที่จะต้องปรับตัวในการเรียนต่างระบบและให้เห็นจุดเด่น สิ่งดี มีเป้าหมายชัดเจนในการเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการแห่งนี้ ต่อจากนั้นเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ จากงานกิจการนักเรียน และฝ่ายวิชาการในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ รวมถึงมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 - 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 2 เพื่อชี้แจงการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเพื่อเว้นระยะห่าง Social Distancing ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงจัดการประชุมเป็น 3 รอบ คือ เวลา 9.00-10.00 น. ห้อง 2/2 เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง 2/3 และเวลา 11.00-12.00 น. ห้อง 2/1 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและให้แนวคิดในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เน้นการเป็นคนดี-มีประโยชน์ต่อสังคม การสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน จากนั้นเป็นการนำเสนอของงานกิจการนักเรียน และฝ่ายวิชาการชี้แจงตารางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเรียนวิชา Accounting, Mathematics, Chinese, English และ Grammar นักเรียนเข้าเรียนกันอย่างคึกคัก และเริ่มคุ้นเคยกับการเรียนออนไลน์เพราะเข้าเรียนกันมาครบหนึ่งอาทิตย์แล้ว การเรียนการสอนของครูมีหลากหลายวิธี หลากหลายรูปแบบเพื่อไม่ให้นักเรียนเบื่อและเหนื่อยต่อการเรียนซึ่งจะมีการเรียนการสอนไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นี้

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเน้นให้ทุกฝ่ายมีมาตรการในการดูแล ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักการ ในการปฏิบัติตน ปรับตัวสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) จัดสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแบบ Social Distancing และอื่นๆ ตามมาตรการของ ศบค. เพื่อความมั่นใจในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ต่อด้วยการเสนอเพื่อทราบ และเรื่องแจ้งจากฝ่ายต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 ? 11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078