ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเรื่องงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลในโอกาสฉลองครบ 100 ปี การประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย การทำ MOU กับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย การดูแลนักเรียนในเรื่องระเบียบวินัยและการเสริมสร้างทักษะชีวิต ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม คือ กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ และการประชุมครูในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาหมากล้อมและสามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้พัฒนาศักยภาพทางด้านหมากล้อมของตนเองในฐานะนักกีฬาหมากล้อมของโรงเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการจัดการประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ และคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ให้การต้อนรับ หลังการประชุมได้เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติยศ (ACC Hall of Fame) โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับศิษย์เก่าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับศิษย์เก่าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง สร้างร่างกายให้แข็งแรงเพื่อป้องกันโรคต่างๆ พร้อมการตรวจสุขภาพให้กับคณะครูและนักเรียน ในว้นพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ