ข่าวและกิจกรรม

การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ G Suite สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยระบบ G Suite ซึ่งในวันนี้เป็นการเรียนวิชา Accounting และ Mathematics นักเรียนชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนกันอย่างคึกคัก สนุกสนาน คุณครูมีการใช้อุปกรณ์การสอนที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 ? 15.00 น. ณ ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดอบรม G Suite เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับคณะครู

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามความเหมาะสม โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการได้เชิญอาจารย์อรสา พจน์เอกพงษ์ และอาจารย์สุภาวัลย์ รัตนาคม จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาช่วยแบ่งปันความรู้ เสริมทักษะ เพิ่มเทคนิคการใช้งาน G Suite ให้มีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00?12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการประชุมครูครั้งแรกของปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ และแสดงความห่วงใยแก่ครูในการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัด การปรับตัวในการใช้ชีวิตวิถีใหม่(New Normal) ให้แนวคิดแก่ครูในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ แนะนำภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการคนใหม่ และการเตรียมการสอนทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระพิเศษ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระพิเศษ โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการกำชับให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคน ทุกฝ่ายทำงานกันอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การเตรียมความพร้อมของการเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ ต่อด้วยเรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาจากฝ่ายต่างๆ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078