ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สอช.) เข้าตรวจความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดสอนหลักสูตร ปวส.

คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สอช.) และศึกษานิเทศก์เข้าตรวจความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยดูห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ต้องมีของทั้ง 3 สาขาวิชา ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 2 ฝึกงานภาคฤดูร้อน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับศิษย์เก่าเจ้าของธุรกิจต่างๆ จัดฝึกงานให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โดยนักเรียนจะได้ปฏิบัติงานจริงในธุรกิจที่หลากหลาย และให้ได้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด คือ 40 วัน 320 ชั่วโมง นอกจากนี้จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากทางเจ้าของธุรกิจเพื่อให้ผ่านวิชาฝึกงาน (Work Practice) ดังนั้นมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนปฏิบัติงานจริง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

งาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 79 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงาน Graduation Party ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียน โดยมีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และแขกผู้มีเกียรติมากมายหลายท่านเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในความมุ่งมั่น จริงจัง ตั้งใจจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ งานจัดในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 18.00-21.30 น. ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วาระพิเศษ)

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระพิเศษ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ แจ้งว่ามีประกาศด่วนที่สุดออกมาหลายฉบับในช่วงนี้ โดยเฉพาะประกาศของกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือในการปฏิบัติ และดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้งดกิจกรรม หรือหากมีจะต้องมีมาตรการตรวจคัดกรองในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด และกิจกรรมใดที่ยกเลิกจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบอย่างเป็นทางการ เช่น การรับผลสอบของนักเรียน งาน Home Coming Day และอื่นๆ ก็ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการตามนี้ และมีเรื่องอื่นๆ แจ้งให้ทราบ รวมถึงการดำเนินการในปีการศึกษาหน้า ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078