ข่าวและกิจกรรม

การสอบ TOEIC เพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปีที่ 1 และนักเรียนชั้นปีที่ 2

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการสอบ TOEIC ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 และนักเรียนชั้นปีที่ 2 เพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะต้องผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดเพราะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหนึ่งที่โรงเรียนปลูกฝัง และผลักดันให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการเรียน การทำงานหรือประกอบธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละรายวิชา และเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนชั้นของนักเรียนในปีการศึกษาหน้า การสอบวันแรกนักเรียนทุกคนต่างมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำข้อสอบ และในช่วงของการเฝ้าระวัง โควิด-19 ทางโรงเรียนจัดให้มีแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับนักเรียนทั้งเข้า-ออกจากห้องสอบเพื่อความปลอดภัย ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีอำลาและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 79 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีอำลาและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยมีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลและผูกข้อมืออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละคน เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ ต่อจากนั้นเป็นงานอำลาของรุ่นน้องปี 1 และปี 2 สร้างความประทับใจ ตื้นตันใจให้กับรุ่นพี่เป็นอย่างมาก ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 79 ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียนโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร มีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ แขกรับเชิญผู้ทรงเกียรติ และพ่อ-แม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่ได้มุ่งมั่น มุมานะ พากเพียรจนประสบความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งของการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078