ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2562 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ดีขึ้น การสวดภาวนาให้กับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ให้หายโดยเร็วและให้ข้อมูลแก่นักเรียนในการป้องกัน ให้ความรู้เพื่อให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกและตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เรื่องของงบประมาณปีการศึกษา 2563 การซื้อเครื่องปรับอากาศ การเปิดหลักสูตร ปวส. และเรื่องแจ้งจากฝ่ายต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

รับประกาศนียบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง และ มิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์ เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อนครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00-21.00 น. ณ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับตัวแทนบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อเปิดทวิภาคี

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ และคณะครูผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อหารือ หาข้อตกลงร่วมกันในการเปิดทวิภาคี ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "Achievement Secret" ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดย PNA 2

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA2) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดยเชิญ โค้ช อัครปรมันฆ นวอมราฐธิบดี มาให้ความรู้ เสริมทักษะทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการชนะอุปสรรคทั้งปวงและประสบความสำเร็จในชีวิต ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078