ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมเฉลยบัดดี้ของนักเรียนและกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพี่น้อง ACC

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเฉลยบัดดี้ของนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี และกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม และยอมรับความเป็นตัวตนของกันและกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูและพิธีรับขวัญนักเรียนใหม่แล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับขวัญนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีใหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ ได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ โดยประธานในพิธี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูทุกท่านเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ ต่อจากนั้นเป็นพิธีรับขวัญนักเรียนใหม่ เป็นการต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 อย่างเป็นทางการ หลังจากเสร็จพิธีนักเรียนทุกคนได้รับขนมจากคุณพรชัยซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่น Commerce และเป็น Managing Director ของ Fruit Organic Company Limited ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 - 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมตามความถนัดของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการฉลองนักบุญหลุยส์ การดูแลนักเรียน ให้การอบรม ให้ข้อคิดแก่นักเรียนในตอนเช้าและเรื่องเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดรวม 3 งานใน 1 กิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด 3 งานใน 1 กิจกรรม คือพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา โดยมีคณะภราดาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล คณะภราดาจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ผู้จัดการสถาบัน BLCU และแขกผู้ทรงเกียรติหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 ? 10.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ