ข่าวและกิจกรรม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 79 ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียนโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร มีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ แขกรับเชิญผู้ทรงเกียรติ และพ่อ-แม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่ได้มุ่งมั่น มุมานะ พากเพียรจนประสบความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งของการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2563 เพื่อให้พร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อเปิดปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครมีเวลาในการหาเสียง และแถลงนโยบายให้ทุกคนได้รับทราบก่อนการเลือกตั้ง เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรายงานการมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562 และเสนอรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี รับรองจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี และเสนออนุมัติงบประมาณปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา 2562 โดยเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์มาเป็นประธานในพิธีเพื่อขอพระเป็นเจ้าประทานพรให้กับนักเรียนได้ประสบความสำเร็จในชีวิต และภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นให้กับภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และเกียรติบัตรครูดีเด่นให้กับมิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้มีความประพฤติดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078