ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานลูกเสือนำนักเรียนชั้นปีที่ 1 ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม ในวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างเอื้ออาทรกัน ช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกัน และแวะทำกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจให้น้องๆ ร่วมบริจาคสิ่งของที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เพื่อเรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคมส่วนรวม โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการร่วมในกิจกรรมครัั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2562 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงการประชุมของ ผอ.โรงเรียนต่างๆ ในเครือมูลนิธิฯ การตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ขั้นตอนและระบบดูแลการใช้สถานที่ของโรงเรียน การรับสมัครนักเรียนใหม่ และอื่นๆ รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Alumni's Talk สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดยคุณจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม Alumin's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดยเชิญคุณจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจออนไลน์ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ด้านการตลาดธุรกิจออนไลน์ในหัวข้อ "Disruptive Technology" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

การเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการยินดีต้อนรับคณะกรรมการช่วยเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จากฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ในวันที่ 20-23 มกราคม 2563 โดยทำการตรวจเสมือนจริงใน 3 มาตรฐาน 5 ด้าน เพื่อให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมด้วยน้ำใจดีและเป็นกันเองซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078