ข่าวและกิจกรรม

Wrap up หัวข้อ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัด Wrap up ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 หัวข้อ "Adding Value to Product" โดยคุณพิชญุตม์ กุศลสิทธิรัตน์ และคุณมาสตาร์ ซูราจ ซาฮี เจ้าของธุรกิจข้าวกล่องอาม่า มาให้ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า การนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับธุรกิจเพื่อให้มีลักษณะพิเศษ สร้างความแตกต่างในสินค้าประเภทเดียวกัน และทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-14.40 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

Wrap up หัวข้อ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัด Wrap up ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 หัวข้อ "Segmenting and Positioning in Marketing" โดยคุณสิทธิพัฒน์ น้อยเพ็ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป(มหาชน)จำกัด มาให้ความรู้เรื่องของ STP การวางตำแหน่งสินค้าในตลาด เรื่องของ Niche Market การสร้างความเชื่อถือในสินค้าต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานลูกเสือนำนักเรียนชั้นปีที่ 1 ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม ในวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างเอื้ออาทรกัน ช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกัน และแวะทำกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจให้น้องๆ ร่วมบริจาคสิ่งของที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เพื่อเรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคมส่วนรวม โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการร่วมในกิจกรรมครัั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2562 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงการประชุมของ ผอ.โรงเรียนต่างๆ ในเครือมูลนิธิฯ การตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ขั้นตอนและระบบดูแลการใช้สถานที่ของโรงเรียน การรับสมัครนักเรียนใหม่ และอื่นๆ รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ