ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับทราบและรับรองการรายงานผลการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดคัดลายมือภาษาจีน "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน จัดการประกวดคัดลายมือภาษาจีน "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีครูผู้ดูแลพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 300 คน ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 7.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2562

การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ข้อมูล เนื้อหา ประโยชน์ที่ได้จากการไปร่วมประชุมของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม 2562 ภราดาประจักษ์ นันศรีทองและภราดากรกวี ยินดีเวทได้ให้แนวคิด แนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียนในทุกด้านและในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้นหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรที่ออกไปอบรมสัมมนาภายนอกได้มาแบ่งปันข้อมูล ความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตามความเหมาะสม และร่วมยินดีกับเพื่อนครูที่เกิดในเดือนสิงหาคม ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 15.45 - 17.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2562 โดยประธานให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสภาการศึกษาคาทอลิกเมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาของมูลนิธิฯ การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการสรุปผลของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในเดือนสิงหาคม และนำเสนอการดำเนินการของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078