ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงการมาเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกันระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายการเงินแจ้งเรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 10/2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเรื่องการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งโรมันคาทอลิกซึ่งสร้างความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง การร่วมฉลองครบ 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ความร่วมมือกันของโรงเรียนกับสมาคมศิษย์เก่าในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อรับนักเรียนใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ และกิจกรรมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมสำคัญวันลอยกระทง

งานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ได้สืบสานประเพณีไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมสำคัญวันลอยกระทง โดยเชิญภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการมาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ มีการให้ความรู้และความเป็นมาของวันลอยกระทง จัดประกวดกระทงที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ประกวดนายและนางนพมาศที่นอกจากจะหล่อสวยแล้วยังตอบคำถามได้ถูกใจคณะกรรมการด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.20 - 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ข้อมูลของโรงเรียนและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนโดยรวม ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้างานกิจการนักเรียนได้ให้รายละเอียดและระเบียบปฏิบัติในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ต่อด้วยมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและให้ผู้ปกครองรับผลสอบของนักเรียน ปิดท้ายด้วยนักเรียนชั้นปีที่ 1 พร้อมผู้ปกครองร่วมพบปะสังสรรค์กัน ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ