ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2562 โดยประธานให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสภาการศึกษาคาทอลิกเมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาของมูลนิธิฯ การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการสรุปผลของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในเดือนสิงหาคม และนำเสนอการดำเนินการของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหมากล้อมกระชับมิตร ชื่อว่า

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดการแข่งขันหมากล้อมกระชับมิตรโดยใช้ชื่อว่า "การแข่งขันหมากล้อม ACC & ASC Go Friendship Game 2019" โดยผู้อำนวยการของทั้ง 2 โรงเรียนเห็นพ้องกันว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างพัฒนาการทางด้านจิตใจและสติปัญญา อีกทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทีมนักกีฬาหมากล้อมของทั้ง 2 โรงเรียนด้วย ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

คณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมงานฉลองศาสนนามของท่านอธิการิณี เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามของท่านอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 - 9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 ไปให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์

ฝ่ายวิชาการโดยงานบริการวิชาการได้นำนักเรียนชั้นปีที่ 2 นักเรียนชั้นปีที่ 3 และคณะครูออกไปให้บริการวิชาการในวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน และวิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ