ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ วันสานสัมพันธ์น้องพี่ เอซีซี ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดวันสานสัมพันธ์น้องพี่ เอซีซี หรือที่เรียกว่ากิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมที่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติของนักเรียนเอซีซีรุ่นสู่รุ่น(จากสารผู้อำนวยการประจำเดือนมิถุนายน) โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญและการต้อนรับน้องใหม่จากรุ่นพี่ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ด้วยการแสดงต่างๆ ของรุ่นน้องรุ่นพี่บนเวที ในวันศุกร์ที่่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-15.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยในการยกย่อง เคารพเทิดทูนต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ มีการต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ภราดาและครูใหม่ พิธีประดับเหรียญให้แก่ประธานและรองประธานนักเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานของธนาคารออมสินและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.00.น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ กับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยโดยคุณดิษฐพร ดีวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมหมากล้อม บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีมาสเตอร์กรพิพัฒน์ การุณยเลิศ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย และมิสอวี๋ ส่วง ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมพิธีลงนามในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.50-14.40 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการระยะสั้น

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และเพื่อหาวิธีการและแนวทางในการเพิ่มจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนให้มากขึ้น จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น และได้จัดการประชุมเพื่อดำเนินการในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078