ข่าวและกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์มาเป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการมอบหมายให้มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อมจัดนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 หัวข้อ ????????? (เซี่ย โซว ฮั่น ยู๋, จู เมิง เว่ย หลาย) (Learning Chinese, Creating Brighter Future เลิร์นนิ่ง ไชนีส, ครีเอติ้ง ไบรเทอร์ ฟิวเจอร์) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลคือ นายณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม ห้อง 3/3 และนางสาวภัทรวรรณ หลี่ ห้อง 3/1 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าชิงชัยกับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 หัวข้อ ????????? (เซี่ย โซว ฮั่น ยู๋, จู เมิง เว่ย หลาย) (Learning Chinese, Creating Brighter Future เลิร์นนิ่ง ไชนีส, ครีเอติ้ง ไบรเทอร์ ฟิวเจอร์) ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อหาตัวแทนของประเทศไทย 1 คน ร่วมประกวดระดับนานาชาติ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2562

การประชุมครูเดือนกรกฎาคม ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้กล่าวถึงคุณงามความดีของภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ความร่วมมือกันในการจัดเตรียมพิธีกรรมต่างๆ และช่วยเหลือกันในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานของภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ การให้ครู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ดีและช่วยกันดูแลนักเรียนในทุกด้าน การแบ่งปันความรู้ ข้อมูลของคุณครูที่ออกไปร่วมประชุม สัมมนาภายนอกเพื่อนำมาปรับใช้ในโรงเรียนตามความเหมาะสม การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานของแต่ละฝ่าย การประสานงานกับทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยดี และปิดท้ายด้วยการร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่เกิดในเดิอนกรกฎาคม ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3

การสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพจริง และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในแต่ละวิชา นักเรียนทุกคนจึงตั้งใจทำสอบกันอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นและจริงจังในการสอบวันที่ 22 และ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ