ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10

คณะภราดา คณะครู นักเรียน และพนักงานร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยประธานในพิธี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยถวายเป็นเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประธานในพิธี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการอ่านบทอาเศียรวาท และร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-9.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อติดตามเรื่องปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 การจัดเตรียมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 การเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 และการเปิดห้องเกียรติยศ (Hall of fame) รวมถึงพิธีฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 และปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2562 (ช่วงบ่าย)

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรม Ice Breaking เพื่อละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองและกล้าแสดงออกมากขึ้น เริ่มตั้งแต่พูดคุยกันปกติไปจนถึงบททดสอบความกล้าซึ่งจะทำให้ผู้เล่นยอมรับตัวเองและเข้าใจธรรมชาติของคนอื่นมากขึ้น ได้ฝึกทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีมเพื่อให้การทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 13.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 และการปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2562

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 และการปฐมนิเทศเปิดปีการศีกษา 2562 โดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการภราดากรกวี ยินดีเวท คณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ มีกิจกรรมค้นหาบุคคลพร้อมมอบของรางวัล ของที่ระลึก ต่อจากนั้นเป็นการปฐมนิเทศโดยท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและให้โอวาท หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ยังมีศิษย์เก่าที่จบไปเมื่อปีการศึกษาที่แล้วกลับมาแนะนำ ชี้ทางในการเรียนให้แก่น้องๆ รวมถึงความสำเร็จในการไปเรียนต่อตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 8.30-10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078