ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการระยะสั้น

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และเพื่อหาวิธีการและแนวทางในการเพิ่มจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนให้มากขึ้น จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น และได้จัดการประชุมเพื่อดำเนินการในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้นักเรียนผู้สมัครได้หาเสียง แถลงนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการดำเนินงานแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง รู้จักใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองเพื่อประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายประสิทธิ์ ธารทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และมิสจุฑามาศ รัตนาคม ผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนดำเนินการตั้งแต่เปิดปีการศึกษา 2562 และให้ทราบถึงวิธีการคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี 15 ปี การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 และอื่นๆ ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ