ข่าวและกิจกรรม

ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ประกวดวาดภาพในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างและประกวดป้ายนิเทศรณรงค์งดสูบบุหรี่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมให้ความรู้และประกวดวาดภาพเนื่องในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างปี 2562 เพื่อเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน นอกจากนี้งานบริหารความเสี่ยงและงานปกครองฝ่ายวิชาการจัดให้นักเรียนประกวดป้ายนิเทศความรู้เรื่อง "วันงดสูบบุหรี่โลก" ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ จึงได้เรียนเชิญภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบรางวัลและให้โอวาทแก่นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.20 น. ณ ลานหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 และรับผลสอบ Intensive

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และการเน้นย้ำผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดูแลนักเรียนจากท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ต่อจากนั้นมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้อธิบายรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ที่นักเรียนชั้นปีที่ 1 ต้องเรียนพร้อมกับส่วนเสริมต่างๆ นอกหลักสูตรที่โรงเรียนจัดให้และรับผลสอบ Intensive ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.00-12.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 พิธีต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทองและภราดากรกวี ยินดีเวท

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 โดยเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์มาเป็นประธานในพิธี และจัดพิธีต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทองและภราดากรกวี ยินดีเวทโดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล กล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก คุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด และตัวแทนห้องเรียนขงจื่อ มิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ Ms.Yu Shuang และม.กรพิพัฒน์ การุณยเลิศ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30-10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

ฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เทศกาลสำคัญของชาวจีน โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลเป็นประธานในพิธี และมีภราดาประจักษ์ นันศรีทอง ภราดากรกวี ยินดีเวท ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 13.50-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ