ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

ฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เทศกาลสำคัญของชาวจีน โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลเป็นประธานในพิธี และมีภราดาประจักษ์ นันศรีทอง ภราดากรกวี ยินดีเวท ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 13.50-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10

คณะภราดา คณะครู นักเรียน และพนักงานร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยประธานในพิธี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยถวายเป็นเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประธานในพิธี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการอ่านบทอาเศียรวาท และร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-9.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อติดตามเรื่องปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 การจัดเตรียมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 การเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 และการเปิดห้องเกียรติยศ (Hall of fame) รวมถึงพิธีฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 และปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2562 (ช่วงบ่าย)

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรม Ice Breaking เพื่อละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองและกล้าแสดงออกมากขึ้น เริ่มตั้งแต่พูดคุยกันปกติไปจนถึงบททดสอบความกล้าซึ่งจะทำให้ผู้เล่นยอมรับตัวเองและเข้าใจธรรมชาติของคนอื่นมากขึ้น ได้ฝึกทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีมเพื่อให้การทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 13.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ