ข่าวและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2561

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลกล่าวชื่นชมกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดได้เป็นอย่างดี เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเตรียมความพร้อมของพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา และปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 และการจัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาท แนวคิด มุมมองเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ถูกต้อง ความรักที่มีแต่การให้ มีแต่ความหวังดีต่อกัน ต้องรักอย่างมีสติโดยดูจาก 3 สัญญาณที่ดีในการให้ความรักที่แท้จริง 1.คนที่มุ่งส่งเสริมความสำเร็จของเรา 2.ยอมรับความเป็นตัวคุณ 3.แสดงความห่วงใยในทุกข์สุขอย่างจริงใจ ช่วยเหลือเราอย่างบริสุทธิ์ใจ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Insure Your Success สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3

JA Thailand และ Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited ได้จัดกิจกรรม Insure Your Success ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการเงิน สัดส่วนการใช้การออม หลักการซื้อของที่จำเป็นไม่ใช่ของที่ต้องการ และการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 13.00-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2561 มีการแจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่จัดในวันวิชาการ วันตรุษจีน วันรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นปีที่ 3 การรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ของปีการศึกษา 2561 และการเสนอเพื่อพิจารณารับรองจำนวนนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ของปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารโรคาเซียง เวลา 14.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ