ข่าวและกิจกรรม

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดย PNA3 จัด Workshop หัวข้อ "Design Thinking and Lean Startup" ให้กับนักเรียน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 3 (PNA3) จัดบรรยายพิเศษ และ Workshop ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Design Thinking and Lean Startup" โดยเชิญวิทยากรและทีมงาน มีคุณจักรเพชร์ เจริญวิไลสุข คุณศุภสิริ ไพรสุภา คุณชวยศ ป้อมคำ และคุณรัฐกันต์ สุวรรณภักดี มาให้ความรู้ แนวทางการทำธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561

การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ท่านผู้อำนวยการขอบคุณในความร่วมมือของครูในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมากมายในโอกาสฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี เน้นให้ครูสรุปงาน สรุปผลการดำเนินงานที่ได้ทำตลอดมาเนื่องจากใกล้หมดปีการศึกษาแล้ว ให้ครู่ดูคลิปของครูไอซ์ ดำเกิง มุ่งธัญญา ที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นครู ทุ่มเท ให้เวลากับการเรียนการสอนและนักเรียน ท่านผู้อำนวยการยังเน้นว่าครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีการประเมินความรู้ของครูอีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีกับครูที่เกิดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.00 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2561

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11 ท่านผู้อำนวยการกล่าวถึงความสำเร็จเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ การเตรียมงาน ACC WALK&RUN 2018 ที่จะมาถึงในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 การจัดเตรียมแผนงาน งบประมาณประจำปีการศึกษา 2562 การใช้อาคารสถานที่เพื่อทำกิจกรรมของโรงเรียนหรือจากภายนอก ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมมนาพิเศษ "แนะแนวจับใจ เด็กไทยยุค 4.0" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษโอกาสฉลองโรงเรียนครบ 80 ปี ในหัวข้อ "แนะแนวจับใจ เด็กไทยยุค 4.0" โดยเชิญคุณครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งในช่วยเช้า รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ให้แง่คิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบัน การสร้างความเข้มแข็งจากครอบครัว และการเยียวยาช่วยเหลือเด็กจากสภาพสังคมในลักษณะต่างๆ พักกลางวันรับประทานอาหารร่วมกัน และในช่วงบ่ายคุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ผู้บริหารไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น(ประเทศไทย) ตัวแทนป้ามลจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกให้ข้อมูล วิธีการดูแล แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ลดปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ และจัด Workshop ในหัวข้อวิชาชีวิต โดยให้แสดงความคิดเห็น ความห่วงใยในเรื่องต่างๆ และแนวทางการดูแลเด็ก ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 8.30 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078